Example: bachelor of science

TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI ... - segem.org.tr

ii Bu Kılavuz, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında teknik personel olarak ...

Tags:

  Personel

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Text of TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI ... - segem.org.tr

2014 YILI TEKN K PERSONEL YETERL L K SINAVI (YALNIZCA ACENTELER N) BA VURU VE UYGULAMA KILAVUZU S GORTACILIK E T M MERKEZ 2014 ii Bu K lavuz, 5684 say l Sigortac l k Kanununa dayan larak haz rlanan Sigorta Acenteleri Y netmeli i h k mleri kapsam nda teknik personel olarak faaliyette bulunacak ki iler i in d zenlenecek Teknik Personel Yeterlilik S nav ile iste e ba l olarak kat labilecekleri e itimin (E- renme) ba vuru esaslar ve y ntemi ile ilgili bilgi vermek amac yla haz rlanm t r. 5684 say l Sigortac l k Kanununa dayan larak haz rlanan tarih ve 28980 say l Resmi Gazete de yay mlanarak y r rl e giren Sigorta Acenteleri Y netmeli i h k mleri kapsam nda sigorta r nlerine y nelik pazarlama, bilgilendirme ve sat i lemlerini ger ekle tirecek teknik personel i in Teknik Personel Yeterlilik S nav d zenlenecektir. lgili y netmelik h k mleri gere i ki ilerin teknik personel olabilmesi i in s z konusu s navda ba ar l olmas asli artlardan biri olarak belirlenmi tir. S z konusu s navlara haz rlanmak isteyen ki iler i in sitesi zerinden E- renme ortam nda Teknik Personel Yeterlilik S nav na Haz rl k E itimi d zenlenecektir. D KKAT! Adaylar n, s nav ve/veya e itim ba vurusunun kabul edilebilmesi i in, ba vurunun belirtilen s re i erisinde yap lmas , s nav veya s nav ve e itim hizmet bedelinin hesaba yat r lmas ve adresindeki ba vuru formunun belirtilen s re i inde doldurularak G NDER tu una bas l p TPYS ile ba layan Ba vuru Kay t Numaras n n al nmas gereklidir. Ba vuru yapan adaylar n, belirtilen i lemleri s ras yla ve eksiksiz yapmas , ba vurular n n ge erlili i a s ndan nemlidir. Herhangi bir sebepten dolay , ba vurusu ge ersiz say lan, ba vuru d nemi d nda a klanan hesaba ya da ba ka hesaplara deme yapan, cret gerektirmeyen bir i lem i in cret yat ran veya ayn i lem i in birden fazla deme yapan, belirtilen miktardan daha fazla deme yapan, E- renme i in deme yapmas na ra men e itimi izleme s resi i erisinde izlemeyen, s nava al nmayan, s navdan kar lan, s navda ba ar l olamayan ya da s nav ge ersiz say lan adaylar n dedikleri cret geri verilmez. Bankalara, ba vuru cretinin d nda, ba ka bir ad alt nda herhangi bir cret denmeyecektir. Bu k lavuzda yer alan b t n cretlere KDV dahildir. iii Teknik Personel Yeterlilik S nav Ba vuru S resi : 19 Haziran -4 Temmuz 2014 Merkezi S nav Tarihi : 19 Temmuz 2014 S nav Hizmet Bedeli * : 100 TL (Bu bedele, s nav ve sertifika g nderimi dahildir.) E- renme Hizmet Bedeli : 40 TL E itim zleme S resi : 23 Haziran-18 Temmuz 2014 Ba vuru i leminde adaylar, nce s nav veya s nav ve e itim hizmet bedelini yat racak, deme kay tlara ge tikten sonra SEGEM in internet sayfas nda ( ) bulunan Teknik Personel Yeterlilik S nav Ba vuru Formunu dolduracakt r. Aday, demenin kay tlara ge ip ge medi ini, ba vuru formunda yer alan Sorgulama butonu ile sorgulayabilir. Adaylar s nav bedeli olan 100 TL yi bankaya yat rmalar halinde yaln zca s nav ba vurusu yapacakt r. E- renme bedeli olan 40 TL yi de yat ran adaylar, ba vuru formunda yer alan kutucu u t klamak suret yle E- renme e itimine ba vuru yapabileceklerdir. iv S nav hizmet bedeli a a daki y ntemlerden biriyle denebilir: 1. Halk Bankas ubeleri: Adaylar n, s nav hizmet bedelini yat r rken kurumsal tahsilat sistemi arac l ile hesap numaras belirtmeden, yaln zca SEGEM kurumuna Yeterlilik S nav , S z konusu s navlara haz rlanmak isteyen ki iler ise E- renme demesi yapacaklar n , Ad, Soyad ve Kimlik Numaralar ile birlikte belirtmeleri yeterli olacakt r. ubelerden yap lan kurumsal tahsilat demelerinden masraf al nmayacakt r. 2. Garanti Bankas ubeleri: Adaylar n, s nav hizmet bedelini yat r rken fatura tahsilat sistemi arac l ile hesap numaras belirtmeden, yaln zca SEGEM kurum kodu (2671) ile Yeterlilik S nav , S z konusu s navlara haz rlanmak isteyen ki iler ise E- renme demesi yapacaklar n , Ad, Soyad ve Kimlik Numaralar ile birlikte belirtmeleri yeterli olacakt r. ubelerden yap lan kurumsal tahsilat demelerinden masraf al nmayacakt r. 3. Garanti Bankas nternet Bankac l : nternet bankac l kanal yla yap lacak demelerde a a daki ad mlar izlenmelidir: - adresinden interaktif hesaba girilir. - lem Listesi men s nden demeler se ilir. - S ras yla Fatura , - Fatura/Abone No ile deme, - Kurum Tipi: Sigorta ve zel Firma demeleri , - Kurum: Sigortac l k E itim Merkezi , - Fatura Tipi: Yeterlilik S nav ve/veya E- renme se ene i se ildikten sonra, - Ad, Soyad ve Kimlik Numaras girilerek deme ger ekle tirilir. 4. Yukar da belirtilenler d ndaki y ntemlerle yap lacak demeler ( rne in EFT, ATM den ya da posta yoluyla yap lan demeler) kabul edilmeyecektir. 5. T m deme ekillerinde, adaylar n deme yapt ktan en az 4 saat sonra ba vurular n ger ekle tirmeleri gerekmektedir. v ADRES : S GORTACILIK E T M MERKEZ Esentepe Mahallesi, Harman Sokak, TOBB Plaza, No: 10 K:3 i li / STANBUL Tel: 0212 325 84 89 (pbx) Faks: 0212 279 90 79 E-mail: (Teknik sorunlar i in) (E- renme/S navla ilgili konular i in) SEGEM Internet Adresi : SEGEM Facebook Adresi: vi S nav ili de i im bedeli a a daki y ntemle denebilir: Herhangi bir nedenle ba vuru sonras nda s nav ilinde de i iklik yap lmas n isteyen aday n sitesinden ye giri i yaparak Online deme b l m nden, S nav li De i im Bedeli olan 25 TL yi yat rmas ve online S nav li De i im Dilek esi ni doldurmas gerekmektedir. S nav ili de i iminin yap labilmesi i in konuyla ilgili i lemin, s nav tarihinden en ge 15 g n nce ger ekle tirilmesi gerekmektedir. Yukar da belirtilen deme y ntemi d ndaki y ntemlerle yap lacak demeler ( rne in EFT, ATM den ya da posta yoluyla yap lan demeler) kabul edilmeyecektir. vii NDEK LER 1. GENEL B LG LER ........................................ ........................................ ........................................ ..... 8 2. BA VURU B LG LER ........................................ ........................................ ...................................... 8 Ba vuru Birimi ........................................ ........................................ ........................................ ........ 8 Aday Ba vuru Formu ........................................ ........................................ ...................................... 9 Aday Ba vuru Numaras ........................................ ........................................ ................................. 9 Aday Kay t Numaras ........................................ ........................................ .................................... 10 Aday n S nava Kat laca l ........................................ ........................................ .......................... 10 3. SINAV ESASLARI ........................................ ........................................ ........................................ ..... 10 S nav Oturumu ........................................ ........................................ ........................................ ...... 10 S nav Kapsam ........................................ ........................................ ........................................ ...... 10 S nav Merkezleri ........................................ ........................................ ........................................ ... 10 S nav Uygulamas in Gerekli Belgeler ........................................ ........................................ ...... 11 S nav n Uygulanmas ........................................ ........................................ .................................... 12 S nav Sonu lar n n De erlendirilmesi ........................................ ........................................ ........... 12 S navda Uyulmas Gereken Kurallar ........................................ ........................................ ............ 13 S nav n Ge ersiz Say laca Haller ........................................ ........................................ ............... 13 4. E- RENME (TEKN K PERSONEL YETERL L K SINAVINA HAZIRLIK E T M ) .. 144 E itimin ekli ........................................ ........................................ ........................................ ...... 144 E- renme Sistemine Giri ........................................ ........................................ ......................... 144 Program Tan t m /E-Destek ........................................ ........................................ ........................ 155 E- renme Kapsam ........................................ ........................................ ................................... 155 E itimin S resi ........................................ ........................................ ........................................ .... 166 E itimin cretinin adesi ........................................ ........................................ ............................ 166 8 1. GENEL B LG LER Sigorta r nlerine y nelik pazarlama, bilgilendirme ve sat i lemlerinin yaln zca Teknik Personel taraf ndan yap lmas esas olup; Teknik Personel Yeterlilik S nav na, a a da belirtilen artlar ta yan ki iler kat labileceklerdir; Teknik Personel Yeterlilik Sertifikas olmay p acentelerde sigorta hizmetleri hakk nda bilgilendirme, pazarlama ve sat i lemlerini yapmaya yetkili olacak teknik personelin, ger ek ki i acente ve t zel ki i acente y neticileri ile m d r veya bu unvan ta masa bile fiilen bu g revi yerine getireceklerin, Sigortac l k Kapsam nda De erlendirilecek Faaliyetlere, T ketici Lehine Yap lan Sigorta S zle meleri le Mesafeli Akdedilen Sigorta S zle melerine li kin Y netmelik er evesinde sigortac l k kapsam na al nan faaliyet kollar nda, sigorta r n tan t m ve sat yapacak ki ilerin, Teknik Personel Yeterlilik S nav na kat l m gereklidir. Bu artlar ta mayan ancak s nava kat larak Yeterlilik Belgesini almak isteyen ki ilerin de ilgili s nava ba vuru yapmalar m mk nd r. Ayr ca, Bireysel Emeklilik Mevzuat er evesinde arac l k yapma yetkisine sahip ki iler de, teknik personel yeterlilik s nav n kazanmalar halinde teknik personel olarak kabul edilir. 2. BA VURU B LG LER Ba vuru Birimi Adaylar, ba vurular n SEGEM e yapacakt r. Ba vuru yapmak isteyen adaylar, ncelikle belirtilen demeyi ilk sayfada anlat lan y ntemlerden birisiyle yapacaklard r. Adaylar s nav bedeli olan 100 TL yi bankaya yat rmalar halinde yaln zca s nav ba vurusu yapacakt r. E- renme bedeli olan 40 TL yi de yat ran adaylar, ba vuru formunda yer alan kutucu u t klamak suret yle E- renme e itimine ba vuru yapabileceklerdir. *Salon deste i sa layan kurumlar i in s nav creti 70 TL olarak belirlenmi tir. 9 Adaylar n, ba vurular n adresinde, duyurular b l m nde yer alan, ba vuru formunu doldurarak yapmalar gerekmektedir. Ba vuru formunu doldurabilmek i in, adaylar n ncelikle e-posta adresleri ile SEGEM internet sitesine ye olmalar gerekecektir. Ba vuru yapan ki ilere ait TCKN bilgileri bankalardan belirli aral klarla Merkezimize iletilmektedir. Bu nedenle, t m deme ekillerinde, adaylar n deme yapt ktan sonra 4 saat beklemeleri, 4 saat sonras nda ba vurular n ger ekle tirmeleri gerekmektedir. Bu s re bankalarda ya anan gecikmeler nedeniyle uzayabilmektedir. Adaylar n, formu doldurduktan sonra sistem taraf ndan verilecek TPYS ba vuru numaras n almalar gerekmektedir. Ba vuru formu doldurulduktan sonra ekrana gelen TPYS ba vuru kodu, ba vurunun SEGEM taraf ndan kabul edildi i ve aday n ba vurusunda herhangi bir sorun olmad n ifade etmektedir. Aday Ba vuru Formu Aday Ba vuru Formu; kimlik bilgileri, renim bilgileri, s nava ili kin bilgiler, ileti im bilgileri ve al t kuruma ili kin bilgiler olmak zere be b l mden olu maktad r. Bu bilgilerin, aday ba vuru formuna do ru ve eksiksiz yaz lmas aday n sorumlulu undad r. Bilgilerini do ru yazmayan adaylar n, sertifikalar nda do abilecek sorunlardan SEGEM sorumlu de ildir. Bir Kimlik Numaras ile yaln zca bir ba vuru yap labilece inden, adaylar n ba vuru formu sonundaki G NDER tu una basmadan nce, verdikleri bilgileri ve tercihlerini bir kez daha g zden ge irmeleri nerilir. G NDER tu una bast ktan sonra, ba vuru formunda herhangi bir d zeltme yap lamayacakt r. Aday, ge erli bir ba vuru yap p yapmad n , e-posta adresi ile yeniden ye giri i yaparak ba vuru bilgilerim k sm ndan g r nt leyebilir. ye Giri i yapt ktan sonra, ba vuru bilgileri, kay t numaras (TPYS XXXXX) ile birlikte ekrana geliyorsa, ba vuru ba ar yla kay tlara ge mi demektir. TPYS kodu atanmamas , aday n ba vuramad n g sterir. Bu durumda aday n, online ba vuru formunu yeniden doldurmas gerekir. Aday Ba vuru Numaras Aday ba vuru numaras olarak, Kimlik Numaras kullan lacakt r. vatanda olmayan adaylar n aday ba vuru numaras , S nav Ba vuru Birimi taraf ndan verilir. 10 Aday Kay t Numaras Adaylar n SEGEM e resmi kay t numaralar , ba vuru formu doldurulup onayland ktan sonra, sistem taraf ndan verilen ve ba vurunun sorunsuz bir ekilde yap ld n g sterir. ( rnek Kay t Numaras : TPYS XXXXX) Aday n S nava Kat laca l T m adaylar, Ankara, stanbul ve zmir il merkezlerinde s nava kat lacaklard r. S nav yeri adresleri, s navdan be g n nce SEGEM internet sitesinden ilan edilecektir. Adaylar n s nava kat lmak istedikleri ili, online ba vuru formunda belirtmeleri gereklidir. S nava girmeyen adaylar, haklar n kullanm say l r ve cret iadesi ya da bir sonraki y la aktar m yap lmaz. 3. SINAV ESASLARI S nav Oturumu T m adaylar, 19 Temmuz 2014 Cumartesi g n oktan se meli sorulardan olu an merkezi s nava kat lacakt r. S nav Kapsam S navda 50 adet oktan se meli soru sorulacak olup 100 zerinden en az 60 alan aday ba ar l say lacakt r. S navda sorulacak sorulara ili kin konu ba l klar a a da yer almaktad r. Sigortaya Giri Sigortan n levleri Sigorta S zle mesi ve Sigortan n Taraflar Sigortalanabilirlik Kavram Sigortan n Temel Prensipleri Temel Reas rans Bilgisi 5684 Say l Sigortac l k Kanununda Acenteler Sigorta Acenteleri Y netmeli i 11 Sigorta Acenteleri Y netmeli inin Uygulanmas na li kin 2014/8 Say l Genelge Acentelere li kin kincil D zenlemeler 6102 Say l T rk Ticaret Kanununun Acentelere li kin H k mleri (Birinci Kitap Yedinci K s m, 102-123 numaral maddeler) Acentelerin Hak ve Y k ml l kleri T rkiye de Sigorta Uygulamalar Arac lar n Sistemdeki Yeri, Sigorta Fiyatlamas ve Banka Uygulamalar Hasar Sigortaya ili kin teknik terimler Sigortac l k Kapsam nda De erlendirilecek Faaliyetlere, T ketici Lehine Yap lan Sigorta S zle meleri le Mesafeli Akdedilen Sigorta S zle melerine li kin Y netmelik S nav Merkezleri S navlar, 19 Temmuz 2014 Cumartesi g n Ankara, stanbul ve zmir il merkezlerinde ger ekle tirilecektir. S nav merkezlerinin detayl adresleri, SEGEM internet sitesi zerinden ( ) adaylara duyurulacakt r. Adaylar, internet sitesinde yer alan duyurular b l m n takip ederek, s nav yerleri ve ilgili s reci izleyecek ve belirtilen a klamalara g re s nav yerinde bulunacakt r. Adaylara, telefon ya da e-posta ile bilgilendirme yap lmayacakt r. S nav Uygulamas in Gerekli Belgeler Adaylar s nava girerken, S navdan 5 g n nce, SEGEM internet sitesinden alabilecekleri S nav Giri Belgesi ile, Kimlik Numaras n n yer ald , foto rafl bir kimlik belgesinin asl n (n fus c zdan , ehliyet, pasaport) yanlar nda bulundurmak zorundad r. Adaylar n yanlar nda ayr ca, En az iki adet koyu siyah ve yumu ak ( B2, B1 ya da HB) kur unkalem, Yumu ak, leke b rakmayan bir silgi ve kalemtra bulundurmalar gerekmektedir. 12 S nav n Uygulanmas S nav s resi 60 dakikad r. Adaylar n, kimlik kontrolleri ve salona yerle tirilme i lemlerinin zaman nda yap labilmesi i in, s nav n ba lama saatinden 30 dakika nce s nav yerinde haz r bulunmalar zorunludur. Adaylar, s nav giri belgesinde belirtilen bina, s n f ve s rada s nava girmek zorundad r. S nav s ras nda bir aday n yerini de i tirme yetkisi, salon ba kan na aittir. S nav ba lamadan nce, her salona ait s nav evrak paketi g revli ki iler taraf ndan tek tek a l r; b t n belgeler say ld ktan sonra eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Adaylar n salona yerle tirilme i lemleri tamamland ktan sonra, cevap ka tlar da t lacakt r. Cevap ka tlar ndaki gerekli yerler doldurulduktan sonra, soru kitap klar da t lacakt r. Soru kitap t r , cevap ka d zerindeki ilgili alana i aretlenecektir. Soru kitap t r belirtilmeyen cevap ka tlar de erlendirilemeyece inden, bu alan bo b rakan aday n s nav ge ersiz say lacakt r. Do ru ya da yanl hi bir cevab bulunmayan adaylar, bu test i in yap lacak hesaplamalara al nmayacaklar ve bu adaylar i in standart puan hesaplanmayacakt r. S navda adaylar cevaplar n , cevap ka d ndaki ilgili alanlara i aretleyecektir. Cevap ka d yerine soru kitap klar na i aretlenen cevaplar de erlendirilmeyecektir. Verilen cevaplama s resi sonunda soru kitap klar ve cevap ka tlar ayr ayr toplanacak; salon g revlileri taraf ndan koruma alt na al nacakt r. S nav Sonu lar n n De erlendirilmesi S navda, 100 zerinden en az 60 alan her aday, sertifika almaya hak kazanacakt r. S nav sonu lar SEGEM internet sitesinden ( ) a klanacakt r. Ge er not alan adaylar n, Teknik Personel Mesleki Yeterlilik Sertifikas , online ba vuru formunda belirtmi olduklar adrese g nderilecektir. S nav sonucunun yeniden incelenmesini isteyen adaylar n, bu sonu lar n a klanmas ndan itibaren en ge 10 g n i inde SEGEM e ba vurmalar gerekmektedir. S nav sonucuna itiraz eden adaylar n, sitesinden ye giri i yaparak Online deme b l m nden, tiraz demesi olan 10 TL yi yat rmas ve online tiraz demesi Dilek esi ni doldurmas gerekmektedir. Bu ama la yap lan EFT/Havale demeleri kabul edilmeyecektir. 13 S nav sonu lar konusundaki itirazlar, S nav Komisyonu taraf ndan de erlendirilerek en ge 15 g n i inde sonu land r lacakt r. S navda Uyulmas Gereken Kurallar Adaylar n s nava cep telefonu, cep bilgisayar , a r cihaz , foto raf makinas , telsiz, her t r bilgisayar zelli i bulunan cihazlarla girmeleri; s nav s resince birbirleriyle konu malar , salondaki g revlilere soru sormalar , m svette ka t kullanmalar veya cevaplar n ba ka ka da yazmalar , s zl k veya s zl k i levi olan yard mc ara lar kullanmalar , birbirlerinden kalem, silgi vb. almalar , s nav salonunda sigara, pipo, puro vb. i meleri ve s nav d zenini bozacak davran larda bulunmalar s nav kurallar na ayk r d r. S nav kurallar na uymayan, bu kurallar er evesinde verilen hizmetlerin disiplinini bozucu davran lar sergileyen adaylar, s navdan kar lacakt r. S nav n Ge ersiz Say laca Haller Adaylar beyan ettikleri b t n bilgilerin do rulu undan sorumludur. Yanl , yan lt c ve yalan beyanda bulunanlar bu durumdan dolay hak iddia edemeyeceklerdir. Bir aday n beyan n n ger ek olmad n n tespit edilmesi halinde, aradan ge en s reye bak lmaks z n, aday n girdi i s navdan elde etti i t m haklar ge ersiz hale gelir. S nav n ge erli say larak cevap ka d n n de erlendirilebilmesi i in, aday n soru kitap na Kimlik Numaras n , ad n ve soyad n do ru olarak kodlamas , soru kitap n n t r n do ru i aretlemi olmas , cevaplar n cevap ka d na i aretlemesi, s nav sonunda soru kitap n ve cevap ka d n s nav g revlilerine teslim etmesi ve s nav n di er kurallar na uymas gerekmektedir. Bu kurallara uymayan adaylar n s navlar iptal edilir. Herhangi bir sebepten dolay s nav cretini yat rd halde ba vuru yapmayan, ba vurusu ge ersiz say lan, her ne sebeple olursa olsun s nava girmeyen, s nav s resi bitmeden s navdan kan, s nav kurallar uyar nca s nava al nmayan ya da s navdan kar lan, s navda ba ar l olamayan adaylar n s nav SEGEM taraf ndan ge ersiz say l r, dedikleri cretler geri verilmez ve adaylar yeterlilik sertifikas almaya hak kazanamaz. Adaylardan al nan s nav cretleri ileriki d nemlere devredilemez. 14 Adaylar n kopya giri iminde bulunmamalar ve kendilerinden kopya ekilmesini engellemek i in cevap ka tlar n ba kalar n n g remeyece i ekilde saklamalar gerekmektedir. Kopya giri iminde bulunan adaylar n kimlikleri, s nav g revlilerince s nav tutana na a k a yaz lacak ve s navlar SEGEM taraf ndan ge ersiz say lacakt r. TEKN K PERSONEL YETERL L K SINAVINA G RECEK OLANLARIN E- RENME (TEKN K PERSONEL YETERL L K SINAVINA HAZIRLIK E T M ) S STEM NE KATILMALARINA L K N B R ZORUNLULUK BULUNMAMAKTADIR. 4. E- RENME (TEKN K PERSONEL YETERL L K SINAVINA HAZIRLIK E T M ) ORTAMI E itimin ekli Adaylar s nav ve e itim ba vurusu yaparak 40 TL cret yat rmalar halinde e- renme format nda haz rlanan e itim mod l ne sistemi zerinden belirlenen tarihler aras nda 7 g n 24 saat boyunca eri im sa layabilecektir. E- renme Sistemine Giri Adaylar SEGEM e- renme sistemine, adresinde sol s tunda yer alan SEGEM Akademi ba lant s na t klayarak eri ebilirler. Ayr ca, SEGEM e- renme sistemine adresi zerinden do rudan eri im sa lanabilir. Adaylar n, SEGEM e- renme sisteminde oturum a abilmeleri i in, kullan c ad olarak Kimlik Numaralar n , parola olarak da SEGEM Akademi den gelecek mailde yer alan ge ici ifreyi kullanmalar gerekmektedir. Ge ici ifre, ba vuru formunun doldurulmas ndan bir g n sonra adaya iletilecektir. Ge ici ifre, ba vuru formuna yaz lan e-posta adresine g nderilece i i in adaylar n sorun ya amamas i in ba vuruda verdikleri e-postan n do rulu undan emin olmalar gerekmektedir. Adaylar SEGEM Akademi e itim portal nda ye giri iyle oturum a t ktan sonra ana sayfada bulunan E-E itimlerim ba lant s yla e itimlere ula abilirler. Teknik Personel Yeterlilik S nav na Haz rl k E itimi, d zenlenecek olan s nav n konu ba l klar ndan haz rlanm olup tek mod l ve bir de erlendirme anketinden olu maktad r. Adaylar her bir ad m s ras ile tamamlayacak, bir ad m tamamlamadan di er ad ma ge ilemeyecektir. Tamamlanan her ad mda aday n e-posta adresine bildirim e-postas g nderilmektedir. 15 SEGEM Akademi e- renme platformu ile ilgili olarak yukar da bahsedilen t m uygulamalara adaylar MOB L UYGULAMA olarak da sahip olabileceklerdir. Sekt r e itimlerini mobil ortama da ta yan ve teknolojik geli meler paralelinde T rkiye nin her b lgesindeki sekt r al anlar na ula ma y ntemlerini kullanan SEGEM Akademi, ilk etapta iOS i letim sistemine sahip IPhone, IPAD gibi cihazlarda SEGEM e itimlerini faaliyete ge irmi tir. Adaylar, Apple Market ten SEGEM Akademi uygulamas n indirerek, e itimlerini mobil platformda da alabileceklerdir. Mobil ortamdaki e itimler, bilgisayarlar zerinden al nan e- renme e itimleri ile senkronize olarak al makta, adaylar e itimlerini gerek bilgisayardan, gerek mobil cihazlardan ayn paralelde s rd rebilme olana na sahip olabileceklerdir. Program Tan t m /E-Destek Adaylar, E- renme sistemi ve e itim ekranlar n n kullan m na ili kin bilgilerin yer ald tan t m videosuna SEGEM internet sitesi zerinden ula abilir. Adaylar, programla ilgili teknik sorunlar (oturum a ma, mod le eri im, a lmayan sayfalar, al mayan ba lant lar vb.) i in adresi zerinden destek alabilirler. E- renme Kapsam Teknik Personel Yeterlilik S nav na Haz rl k E itimi: Teknik Personel Yeterlilik S nav na Haz rl k E itimi, d zenlenecek olan s nav n konu ba l klar ndan haz rlanm olup tek mod l ve bir de erlendirme anketinden olu maktad r. SEGEM, e itime ba vuru yapan ki ilerin mesleki bilgilerini artt rmak ve ki isel geli imlerine katk sa lamak zere, destek e itimine ilave olarak cretsiz 10 e itim daha sunmaktad r. SEGEM taraf ndan sunulan cretsiz e itimler unlard r: Mesleki E itimler Sigortac l kta Tahkim E itimi: SEGEM ve Sigorta Tahkim Komisyonu i birli i ile haz rlanan bu e itimle adaylar n, sigorta uyu mazl klar na getirilen alternatif z m y ntemleri, lkemizde uygulanmakta olan tahkim sisteminin yap s ve i leyi i gibi konularda bilgi sahibi olmas ama lanm t r. 16 Ye il Kart Sigorta Sistemi E itimi: SEGEM ve T rkiye Motorlu Ta t B rosu i birli i ile haz rlanan bu e itimle adaylar n, ara lar n uluslararas dola m n kolayla t ran Ye il Kart Sisteminin yap s ve i leyi i ile ilgili bilgi sahibi olmas ama lanmaktad r. G vence Hesab E itimi: SEGEM ve G vence Hesab i birli i ile haz rlanan bu e itimle adaylar n, G vence Hesab n n yap s ve i leyi i, Hesap kapsam nda yer alan zorunlu sigortalar, Hesaba ba vuru ko ullar gibi konularda bilgi sahibi olmas ama lanm t r. Ki isel Geli im E itimleri E itime kat lan adaylar n SEGEM Akademi zerinden Microsoft Ofis Programlar (Word, Excel, Powerpoint, Outlook), Toplant Y netimi, Stres Y netimi ve at ma Y netimi konular nda 7 farkl ki isel geli im e itimine kat lmas da m mk nd r. E itimin S resi E- renme program , 23 Haziran 2014 tarihinde aktif hale getirilecek ve 18 Temmuz 2014 g n saat 17:00 itibariyle son bulacakt r. Ki ilerin e itime herhangi bir nedenle ara vermeleri durumunda, sistem e itimin ne kadarl k b l m n n tamamland n kay t alt na alacakt r. Ki iler sisteme tekrar girdi inde, e itime kald klar yerden devam edebileceklerdir. E itim cretinin adesi Teknik Personel Yeterlilik S nav na Haz rl k E itiminin tamamlanmas tamamen ki inin uhdesindedir. S nav ve E itime ba vuru yaparak e itimi tamamlamayan adaylar n dedikleri cretler iade edilmez. Adaylardan al nan e itim cretleri ileriki d nemlere devredilemez.

Related search queries