Example: bankruptcy

T.C. - ookgm.meb.gov.tr

2 1. GENEL AÇIKLAMALAR a) Bu e-Kılavuz 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Ek 1’inci maddesi ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim ...

Tags:

  Ookgm

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Text of T.C. - ookgm.meb.gov.tr

M LL E T M BAKANLI I zel retim Kurumlar Genel M d rl 5580 SAYILI KANUN KAPSAMINDAK ZEL OKULLARDA REN M G REN/G RECEK RENC LER N VER LECEK E T M VE RET M DESTE UYGULAMA e-KILAVUZU 2017 1 LET M Ba vuru ve Yerle tirme lemleri le lgili MEB ZEL RET M KURUMLARI GENEL M D RL renci leri ve Sosyal Etkinlikler Daire Ba kanl Telefon : 0(312) 413 25 09- 413 34 22 - 413 25 04 - 413 25 10 - 413 34 38 - 413 34 51 Alo 147 Faks : 0 (312) 223 99 26 nternet Adresi : e- Posta : 2017-2018 RET M YILI E T M VE RET M DESTE BA VURU VE YERLE T RME TAKV M TAR H YAPILACAK LEM 10 A ustos 2017 - 06 Eyl l 2017 Destekten Yararlanmak steyen zel Okullar n MEBB S zerinden Ba vurular 10 A ustos 2017 -06 Eyl l 2017 Destekten Yararlanmak steyen rencilerin e-Okul zerinden Ba vurular 07 Eyl l 2017 Tercih lemi Yapabilecek rencilerin lan 07 -14 Eyl l 2017 rencilerin Tercih lemleri 15 Eyl l 2017 Yerle tirme Sonu lar n n lan 15-22 Eyl l 2017 Nakil ve Kesin Kay t lemleri 25 Eyl l 2017 Ek Yerle tirme Sonu lar n n lan 25-29 Eyl l 2017 Ek Yerle tirme Kay t lemleri 2 1. GENEL A IKLAMALAR a) Bu e-K lavuz 5580 say l zel retim Kurumlar Kanununun Ek 1 inci maddesi ve Mill E itim Bakanl zel retim Kurumlar Y netmeli inin Ek 2 nci maddesi h k mlerine g re haz rlanm t r. b) 5580 say l Kanun kapsam nda a lan zel okullara, 04/08/2017 tarih ve 30144 say l Resm Gazete de yay mlanan 2017-2018 E itim ve retim Y l nda zel Okullarda renim G recek renciler in E itim ve retim Deste i Verilmesine li kin Tebli de yer alan okul t rlerine g re toplam renciye 2017-2018 e itim retim y l nda ge erli olmak zere e itim ve retim deste i verilecektir. c) Y netmelik eki E itim ve retim Deste i Verilecek Okul T rleri (Ek-10) a a daki tabloda yer almaktad r. E itim ve retim Deste i Verilecek Okul T rleri Kurum T r Ad zel Anadolu G zel Sanatlar Lisesi zel Anadolu Lisesi zel Ermeni lkokulu zel Ermeni Okul ncesi Kurumu zel Ermeni Ortaokulu zel Ermeni Orta retim Okulu zel Fen Lisesi zel Haz rl k S n f Bulunan Anadolu Lisesi zel Haz rl k S n f Bulunan Fen Lisesi zel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi zel Musevi lkokulu zel Musevi Okul ncesi Kurumu zel Musevi Ortaokulu zel Musevi Orta retim Kurumu zel Rum lkokulu zel Rum Ortaokulu zel Rum Orta retim Kurumu zel S ryani Okul ncesi Kurumu zel Sosyal Bilimler Lisesi zel Spor Lisesi zel Temel Lise zel T rk lkokulu zel T rk Okul ncesi Kurumu zel T rk Ortaokulu zel Laboratuvar Lisesi zel Fen ve Teknoloji Lisesi ) 5580 say l Kanun kapsam nda a lan okul ncesi, ilkokul, ortaokul ve orta retim okul t rlerinde 2017-2018 e itim retim y l nda renim g recek her bir renciye verilecek e itim ve retim deste i tutarlar a a daki tabloda yer almaktad r. 3 E itim ve retim Deste i Verilecek Okul T rleri, Destek Tutarlar ve Destek Verilecek renci Say lar S ra No Kurum T r Ad Destek Tutarlar Destek Verilecek renci Say lar 1 Okul ncesi ,00 TL 2 lkokul ,00 TL 3 Ortaokul ,00 TL 4 Orta retim ,00 TL 5 Temel Lise ,00 TL Toplam d) Okul ncesi e itim kurumlar nda (anaokulu ve ana s n f ) renim g recek, ya lar 48-66 ay aras nda olan rencilerin velileri/vasileri e itim ve retim deste i i in kay tl bulunduklar resmi/ zel okullardan e-Okuldaki zel Kurumlar E itim ve retim Deste i Men s zerinden ba vuru yapabilecektir. e) E itim ve retim deste inden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kayd g r nmeyen okul ncesi rencilerinin velileri/vasileri okul ncesi e itim yap lan resmi/ zel okullara kay tlar n yapt rarak e itim ve retim deste i i in e-Okuldaki zel Kurumlar E itim ve retim Deste i Men s zerinden ba vuru yapabilecektir. f) lkokul, ortaokul ve orta retim okullar nda renim g ren rencilerin velileri/vasileri, e itim ve retim deste i i in e-Okul zerinden, belirlenen tarihlerde rencinin kay tl bulundu u resmi/ zel okul m d rl klerine ba vurabilecektir. g) 8. s n f rencileri, Temel E itimden Orta retime Ge i Sistemine g re yerle tirme sonu lar n n ilan ndan nce kay tl bulunduklar okul m d rl klerinden e itim ve retim deste i i in ba vurabilecektir. Bu rencilerden ba vuru i lemini ger ekle tirmeyenler, yerle tirme sonu lar n n ilan ndan sonra kaydolduklar okul m d rl zerinden ba vurular n yapabilecektir. ) lkokul, ortaokul ve orta retim okul t rlerinde renim g ren rencilerden e itim ve retim deste i almaya hak kazananlar, okulun renim s resi sonuna kadar bu destekten yararlanacakt r. Ancak bu rencilerden uzun s reli tedavi g rd n sa l k raporuyla belgelendirenler hari olmak zere, bulunduklar s n fta s n f tekrar yapanlar e itim ve retim deste inden yararlanma hakk n kaybedecektir. h) E itim ve retim deste i almaya hak kazanan rencilerin e itim ve retim destek bedeli %35 i Kas m, %35 i ubat ve %30 u Haziran aylar nda olmak zere renim g rd kleri okullar na denecektir. ) Veliler/vasiler, okulla anla t klar y ll k retim cretinin Bakanl k a kar lanacak e itim ve retim deste inin d nda kalan bedelini ayr ca okula deyecektir. Bu nedenle veliler/vasiler, kay t yapt racaklar okullar n cretleri ve di er artlar hakk nda bilgi edinip tercihlerini belirleyecektir. i) E itim ve retim deste i almaya hak kazanan rencilerin Bakanl k a e itim ve retim deste i verilen ve destek verilme artlar n ta yan farkl bir okula nakil olmalar halinde, renciye nakil oldu u okulun t r ne g re e itim ve retim deste i 4 demesine devam edilir. Bu durumdaki renciler i in yap lacak demeler, deme tarihlerinde e-Okulda olu turulan liste zerinden kay tl oldu u okuluna yap l r. j) E itim ve retim deste i almaya hak kazanan rencilerin velileri/vasileri kay tlar n yapt r rken, Y netmelik eki E itim ve retim Deste i Verilebilecek rencilerin Tespit Formu nun (Ek-12) doldurulmas esnas nda sunulan belgelerin as llar n zel okul m d rl ne teslim edecektir. zel okul m d rl kleri bu belgeleri Devlet Ar iv Hizmetleri Hakk nda Y netmelik h k mlerine g re muhafaza edecektir. k) Ba vuru alacak, resmi/ zel okul m d rl klerinin i lemleri usul ne uygun ve zaman nda yapabilmeleri i in il/il e mill e itim m d rl kleri gerekli deste i sa layacakt r. E itim retim hizmetini sunan ve e itim ve retim deste inden ilk defa yararlananlara ili kin bilgi ve belgeler ocak ay na kadar il/il e mill e itim m d rl nce g revlendirilen maarif m fetti i/ ube m d r veya uygun g r len ba ka personel taraf ndan incelenecektir. Ger e e ayk r bilgi ve belge sunanlar hakk nda yasal i lem yap lacakt r. l) 2016-2017 retim y l nda e itim ve retim deste i devam eden ara s n f rencileri 2017-2018 e itim retim y l i in destek ba vurusu yapmayacakt r. m) E itim ve retim deste i verilecek rencilerin tespitinde E itim ve retim Deste i Verilebilecek rencilerin Tespit Formu nda (Ek-12) belirlenen toplam puanda e itlik olmas durumunda, ncelikle bir nceki y l n y lsonu ba ar puan y ksek olan, e itli in bozulmamas durumunda z rs z devams zl az olan renci tercih edilecektir. E itli in yine bozulmamas halinde ise ya k k olan renci tercih edilecektir. n) E itim ve retim deste inden yararlanacak renciler, e-Okulda olu turulan Mod l zerinden tercihlerine uygun okula yerle tirilir. E itim ve retim deste i kapsam nda destekten faydalanan renciler, eyl l ay i erisinde ba ka bir okula nakil olmalar h linde e itim ve retim deste i hakk n kaybederler. o) E itim ve retim deste i alan rencinin, resmi okula veya destek kapsam d nda ya da destek kontenjan dolmu bir zel okula nakil gitmesi halinde deste i kesilecektir. ) renci hangi s n f seviyesinden e itim ve retim deste i almaya hak kazanm ise o s n f seviyesine destek kapsam nda kaydolabilecektir. lkokul birinci s n ftan destek almaya hak kazanan renci okul ncesine; okul ncesinden destek almaya hak kazanm bir renci ilkokul birinci s n fa e itim ve retim deste i kapsam nda kay t olamayacakt r. p) Okul ncesi veya ilkokul birinci s n f rencilerinin e itim ve retim deste ine ba vurular kay tl olduklar s n f seviyesi zerinden yap labilecektir. r) Okullara e itim ve retim deste i almaya hak kazanan rencilerin yerle tirme i lemlerinde, yerle tirme puanlar her s n f seviyesinde ayr ayr de erlendirmeye al nacakt r. s) E itim ve retim deste i tercihi yapmaya hak kazanm rencinin velisi/vasisi, Ba vuru ve Yerle tirme Takviminde belirtilen tarihlerde tercih i lemlerini yap p, destek kapsam nda kazanm oldu u okula yine belirtilen tarihlerde kesin kay t i lemini yapt racakt r. Kesin kay t i lemlerinde nakil onay i leminin 5 tamamlanmas ndan okul idaresi sorumlu olacakt r. Kesin kay t d neminde i lemi yap lmayan renci, hakk n kaybedecektir. ) Veliler/vasiler nakil s re lerini e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi zerinden takip edebilecek olup naklin tamamlanmas ndan sorumlu olacakt r. t) cretsiz veya kurumun ilan etti i y ll k cretin % 51 i ve fazlas oran nda burslu okutulan renciler i in e itim ve retim deste i verilmeyecektir. u) Kurumlar n ilan etti i cretler zerinden yap lan indirimlerde indirim oran na bak lmaks z n renci e itim ve retim deste inden yararlanabilir. ndirim sonucunda olu an renim creti e itim ve retim deste inden az olamaz. ) Y netmelik eki E itim ve retim Deste i Verilebilecek rencilerin Tespit Formu yla (Ek-12) ilgili de i iklik talepleri, son ba vuru tarihine kadar rencinin kay tl oldu u okul idareleri taraf ndan yap labilecektir. Son ba vuru tarihinden sonra de i iklik talepleri kabul edilmeyecektir. 2. YERLE T RME LEMLER a) E itim ve retim deste i almaya hak kazanan rencilerin yerle tirme i lemlerinde, yerle tirme puanlar her s n f seviyesinde ayr ayr de erlendirmeye al nacakt r. b) S n f seviyelerinin her birine okulun destek kontenjan n n y zde 25 i kadar renci yerle tirilir. Her s n f seviyesine bina kontenjan n n y zde 25 inden fazla renci yerle emeyecektir. c) Temel liselerde 9, 10 ve 11 inci s n f seviyesinin her birine, okulun e itim ve retim deste i kontenjan n n y zde 20'si kadar; 12 nci s n f seviyesine ise okulun destek kontenjan n n y zde 40' kadar renci yerle tirilecektir. ) Bina kontenjanlar n n bo kalan b l mlerine, zel okulu d ar dan tercih eden renciler ve zel okula kay tl olan rencilerden en y ksek puana g re renciler yerle tirilecek olup, okulun bina kontenjan n n dolmas halinde ilgili zel okula kay tl rencilerden puan st nl ne g re yerle tirme i lemi yap lacakt r. d) rencilerin tercihleri sonucunda ilgili zel okul i in iki yerle tirme puan ilan edilecektir. Yerle tirmede olu an en d k puanlar; kurum d ndan yerle en renci ile okulun kay tl rencisinin en d k puanlar olacakt r. e) Okullar n e itim ve retim destekli kontenjanlar n n zerinde destek kapsam nda yerle tirme i lemi yap lmayacakt r. f) Ek Yerle tirme i lemi i in ayr ca tercih al nmayacak olup ilk tercihlere g re okullar n bo kalan kontenjanlar na yukar daki esaslar do rultusunda yerle tirme yap lacakt r. 3. BA VURU ARTLARI a) vatanda olmak, b) Okul ncesi e itimde 18 Mart 2012 ile 18 Eyl l 2013 tarihlerinde veya aras nda 6 do mu olmak, c) lkokul birinci s n flarda 30 Eyl l 2017 tarihi itibariyle kay t artlar na sahip olmak, ) Be inci s n fa devam edeceklerde 18 Eyl l 2017 tarihi itibariyle ortaokul veya imam-hatip ortaokulu kay t artlar na sahip olmak, d) Orta retime devam edeceklerde orta retim kurumlar n n kay t artlar na sahip olmak, e) E itim ve retim deste i al rken 2016-2017 e itim retim y l sonunda s n f tekrar yapmam olmak, f) Resmi/ zel ilkokul, ortaokul ve orta retim okullar n n ara s n flar nda kay tl olmak, g) E itim ve retim deste i almak istedi i okul t r n n kay t ve nakil artlar na haiz olmak, 4. OKULLARIN YAPACAKLARI LEMLER E itim ve retim Deste inden Yararlanmak steyen zel Okullar n Yapacaklar lemler a) 2017-2018 retim y l e itim ve retim deste i ba vuru ve yerle tirme takviminde belirtilen tarihlerde zel okul y neticileri ( nceki y llarda e itim ve retim deste i kapsam nda olan zel okullar d hil), MEBB S te yer alan zel retim Kurumlar Mod l zerinden e itim ve retim deste i kapsam na al nacak rencilerden nakil ve kay t almak istedikleri s n f kademelerini sisteme ekleyeceklerdir. b) Okullar, e itim ve retim deste i kapsam nda renci almak istemedikleri s n f seviyesine giri yapmayacakt r. c) zel ilkokul, ortaokul ve orta retim okullar , g ncel bina kontenjan n n % 75'ine kadar, okul ncesi kurumlarda ise g ncel bina kontenjan n n % 70'ine kadar e itim ve retim deste i kapsam ndaki rencileri nakil ve kay t alabilecektir. renci Ba vurular n Alacak Resmi/ zel Okullar n Yapacaklar lemler a) Okul y neticileri varsa Y netmelik eki E itim ve retim Deste i Verilebilecek rencilerin Tespit Formu nun (Ek-12) 1 inci maddesinin (b), (c), (d) f kralar nda yer alan (her madde i in bir adet belge) 2015-2016 ve 2016-2017 e itim retim y llar na ait bilgilerini Mod le girecektir. Belgeler; il mill e itim m d rl kleri, gen lik hizmetleri ve spor il m d rl kleri ve ilgili federasyonlar taraf ndan d zenlenerek onaylanm olmal d r. b) Okul y neticileri, Y netmelik eki E itim ve retim Deste i Verilebilecek rencilerin Tespit Formu nun (Ek-12) 2 nci maddesinde belirtilen; ailede al an anne ve baba, anne ve baban n ayr olmas durumunda rencinin veli/vasi gelirlerinin (kira geliri, nafaka, bilirki i creti, g rev tazminat , d ner sermaye, ek ders creti gibi ek demeler ve di er gelirler d hil) ayl k toplam na g re bilgileri Mod le girecektir. Anne, baba veya veli/vasiden beyan ettikleri gelirlerin d nda ba ka herhangi bir gelirinin olmad na ve deme almad klar na dair Gelir Beyan Taahh tnamesi (e-K lavuz Eki) doldurularak teslim al nacakt r. 7 c) Okul y neticileri Y netmelik eki E itim ve retim Deste i Verilebilecek rencilerin Tespit Formu nun (Ek-12) 3 nc maddesinde belirtilen; Ailede renim G ren Di er ocuklar b l m nde niversitede okuyan veya 2017-2018 e itim retim y l nda niversitede okumaya hak kazanan renci bilgileri ile e-Okul sistemi d nda yer alan karde rencilerin renim belgelerini kontrol ederek bilgilerini Mod le girecektir. ) Okul y neticileri, Y netmelik eki E itim ve retim Deste i Verilebilecek rencilerin Tespit Formu nun (Ek-12) 4 nc maddesinin 4 nc ve 5 inci sat rlar nda yer alan durumlara ili kin onayl belgesini kontrol ederek bilgilerini Mod le girecektir. d) Okul y neticileri, Y netmelik eki E itim ve retim Deste i Verilebilecek rencilerin Tespit Formu nun (Ek-12) 6 nc maddesinde belirtilen; 5580 say l Kanunun 13 nc maddesinde belirtilen ocuklar n bilgilerini Mod le girecektir. e) Okul y neticileri, Y netmelik eki E itim ve retim Deste i Verilebilecek rencilerin Tespit Formu nda (Ek-12) yer alan bilgi ve belgeleri kontrol ederek Mod le girecektir. Ba vuru kt s n n onayl bir rne i veliye/vasiye verilecek bir rne i de okul m d rl klerinde muhafaza edilecektir. Ger e e ayk r bilgi ve belge giri inde bulunan okul y neticileri hakk nda yasal i lem yap lacakt r. f) Ba vuru esnas nda okul y netimlerince (a), (b), (c), ( ) ve (d) maddelerinde belirtilen belgelerin asl g r lerek birer rne i, Gelir Beyan Taahh tnamesinin ise asl teslim al nacakt r. 5. DESTEKTEN YARARLANMAK STEYEN RENC VEL LER N N/ VAS LER N N YAPACAKLARI LEMLER a) Veliler/vasiler, rencinin kay tl bulundu u resmi/ zel okul m d rl klerinde, e-Okuldaki zel Kurumlar E itim ve retim Deste i Men s zerinden ba vurular n yapacakt r. b) Veliler/vasiler, Y netmelik eki E itim ve retim Deste i Verilebilecek rencilerin Tespit Formu nda (Ek-12) yer alan bilgilerin do rulu undan sorumlu olacakt r. Yanl bilgi ve belge sunanlar n ba vurular ve e itim ve retim deste i haklar ge ersiz say lacak olup haklar nda yasal i lem yap lacakt r. c) Veliler/vasiler, uluslararas federasyonlarca yap lm olan ve rencinin kat lm oldu u olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il d zeyinde yap lan yar malarda al nan derecelere (birinci, ikinci, nc ) ait belgelerin asl n ibraz ederek bir rne ini ba vuru esnas nda okul m d rl ne teslim edecektir. ) Veliler/vasiler, e itim ve retim deste i alacak rencinin birlikte ya ad aile bireylerine ait (anne ve baba veya veli/vasi) 2017 y l May s-Haziran-Temmuz aylar ndan herhangi birinin toplam gelir durumunu g steren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili ki i, kurum ve kurulu lardan al nacak belge ve bu e-K lavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahh tnamesini ba vuru esnas nda okul m d rl ne teslim edecektir. Belirtilen aylara ait bordrosu al namayan ki iler i in 2017 y l na ait son al nan bordroya g re i lem yap lacakt r. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne, baba veya veli/vasi ise; Mal M d rl kleri, Sosyal G venlik Kurumlar ndan 2017 y l nda gelir getirici herhangi bir i i olmad na dair resmi belgeyi alarak okul 8 m d rl ne teslim edecektir. d) Veliler/vasiler, niversitede renim g ren di er karde lerin renim durumunu veya niversitede okumaya hak kazand n g steren belgeleri ile e-Okul sistemi d ndaki karde rencilerin renim belgelerini ba vuru esnas nda okul m d rl klerine teslim edecektir. e) E itim ve retim deste i tercihi yapmaya hak kazanan rencilerin velileri/vasileri Ba vuru ve Yerle tirme Takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul zerinden en fazla 15 okul tercihi yapabilecektir. 6. BAKANLIK A YAPILACAK LEMLER a) E itim ve retim deste i il kontenjanlar zel retim Kurumlar Genel M d rl n n internet sayfas nda ( ) ilan edilecektir. b) MEBB S te yer alan zel retim Kurumlar Mod l zerinden ba vurular n yapan zel okullar n de erlendirilmesi sonucunda e itim ve retim deste inden yararlanmaya hak kazanan zel okullar haftal k olarak zel retim Kurumlar Genel M d rl n n internet sayfas nda ilan edilecektir. c) Y netmelik eki E itim ve retim Deste i Verilebilecek rencilerin Tespit Formu (Ek-12) incelenerek de erlendirme sonucunda e itim ve retim deste i tercihi yapmaya hak kazanan renciler zel retim Kurumlar Genel M d rl n n internet sayfas nda ilan edilecektir. ) Yerle tirme sonucunda bir zel okula kaydolmaya hak kazanan renciler zel retim Kurumlar Genel M d rl n n internet sayfas nda ilan edilecektir. d) E itim ve retim deste i Ek Yerle tirme Sonu lar zel retim Kurumlar Genel M d rl n n internet sayfas nda ilan edilecektir. 7. KAYIT ALACAK ZEL OKULLARIN YAPACAKLARI LEMLER a) E itim ve retim deste inden yararlanacak rencinin kaydolaca zel okul taraf ndan; Y netmelik eki E itim ve retim Deste i Verilebilecek rencilerin Tespit Formu nun (Ek-12) 1 inci maddesinin (b), (c), (d) f kralar nda belirtilen; 2015-2016 ve 2016-2017 e itim retim y llar nda uluslararas federasyonlarca yap lm olan olimpiyatlara kat ld na ili kin veya resmi makamlarca ulusal veya il d zeyinde yap lan yar malarda al nan derecelere (birinci, ikinci, nc ) ait belgelerin onayl rne i teslim al nacakt r. b) E itim ve retim deste inden yararlanacak rencinin kaydolaca zel okul taraf ndan; Y netmelik eki E itim ve retim Deste i Verilebilecek rencilerin Tespit Formu nun (Ek-12) 2 nci maddesinde belirtilen e itim ve retim deste i alacak rencinin anne, babaya veya veli/vasiye ait 2017 y l May s-Haziran-Temmuz aylar ndan herhangi birinin toplam gelir durumunu g steren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili ki i, kurum ve kurulu lardan al nacak belge, bu e-K lavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahh tnamesi kay t esnas nda teslim al nacakt r. Belirtilen aylara ait bordrosu olmayan ki iler i in 2017 ye ait son al nan bordroya g re i lem yap lacakt r. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne, baba veya veli/vasiden ise; Mal M d rl kleri, Sosyal G venlik Kurumlar ndan temin edilen 2017 y l nda gelir getirici 9 herhangi bir i i olmad na dair resmi belge teslim al nacakt r. c) E itim ve retim deste inden yararlanacak rencinin kaydolaca zel okul taraf ndan; Y netmelik eki E itim ve retim Deste i Verilebilecek rencilerin Tespit Formu nun (Ek-12) 3 nc maddesinde belirtilen; Ailede renim G ren Di er ocuklar b l m nde niversitede okuyan veya 2017-2018 e itim retim y l nda niversitede okumaya hak kazanan rencilerin belgeleri ile e-Okul sistemi d nda renim g ren karde rencilerin renim belgeleri kay t esnas nda teslim al nacakt r. ) E itim ve retim deste inden yararlanacak rencinin kaydolaca zel okul taraf ndan; Y netmelik eki E itim ve retim Deste i Verilebilecek rencilerin Tespit Formu nun (Ek-12) 6 nc maddesinde belirtilen; harp veya vazife malul say lanlar n ilk ve orta renim a ndaki ocuklar yla haklar nda koruma bak m veya bar nma karar verilen ocuklar n belgeleri kay t esnas nda teslim al nacakt r. D KKAT:5580 say l Kanun Kapsam ndaki zel Okullarda renim G recek renciler in Verilecek E itim ve retim Deste i Uygulama e-K lavuzunda yer alan esaslar, k lavuzun yay mland tarihten itibaren y r rl e girer. Bu esaslar yasama, y r tme ve yarg organlar ile Bakanl n gerekli g rmesi halinde de i tirilebilir. Bu gibi durumlarda izlenecek yol Mill E itim Bakanl taraf ndan belirlenir ve zel retim Kurumlar Genel M d rl n n internet sayfas nda ( ) kamuoyuna duyurulur. 10 EK GEL R BEYAN TAAHH TNAMES ........................................ ................................ okulunda kay tl bulunan velisi/vasisiyim. Ba vuru i lemlerinde renci de erlendirme kriterlerinde de erlendirilmek zere ailemizin (anne, baba veya veli/vasi) gelirleri a a da yer almaktad r. 1. Bordroya dayal ayl k gelir: ............................. TL. dir. 2. Gayri menkul ayl k kira geliri: ........................TL. dir. 3. Di er gelirlerin toplam (ayl k olarak belirlenecektir.) : .....................TL. dir Yukar da beyan etti im gelirlerim d nda herhangi bir gelirim bulunmamaktad r. Yukar da beyan etti im gelirlerim d nda beyan etmedi im herhangi bir gelirin tespiti halinde, 5580 say l Kanunun EK 1 inci maddesi h k mleri ile di er genel h k mler do rultusunda hakk mda yasal i lem yap laca n bildi imi beyan ederim. renci Velisinin /Vasisinin Ad Soyad : mzas :